Zdzisław Jankowski

Działalność Poselska

Zdzisław Jankowski jako poseł

Byłem posłem wybranym 19 września 2001 roku przez wyborców okręgu nr 37 z mandatu Samoobrony obejmującego swoim obszarem miasto Konin oraz powiaty: koniński, gnieźnieński, turecki, kolski., wrzesiński, śremski i środzki.

W ławach sejmowych zasiadam jedną kadencji starając się jak najlepiej reprezentować mój region.

W trakcie IV kadencji Sejmu RP mam przyjemność pracować w komisjach sejmowych:

  • Komisja Gospodarki
  • Komisja Skarbu Państwa
  • Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej
  • oraz 6-u podkomisjach

Byłem posłem bardzo aktywnym, w ciągu trwającej IV kadencji Sejmu mam na koncie ponad 270 wypowiedzi, 186 interpelacji, 54 oświadczenia 1 pytanie oraz 28 zapytań poselskich.

Naród może rozwijać się tylko w tedy, gdy jest zorganizowany w państwie, a państwo musi służyć narodowi.

Działalność Poselska

Zdzisław Jankowski - interpelacje

305 Interpelacja w sprawie sytuacji materialnej i socjalnej inwalidów wojennych, wojskowych i członków ich rodzin

306 Interpelacja w sprawie wprowadzenia akcyzy na energię elektryczną dla dużych podmiotów gospodarczych na przykładzie Huty Aluminium "Konin" SA w Koninie

444 Interpelacja w sprawie zaniżonej w 2002 r. subwencji oświatowej dla gmin wiejskich

696 Interpelacja w sprawie potrzeby nowych rozwiązań prywatyzacyjnych, na przykładzie Huty "Łaziska" SA

844 Interpelacja w sprawie skutków wprowadzenia akcyzy na energię elektryczną dla regionu konińskiego

845 Interpelacja w sprawie zmian personalnych w spółkach Skarbu Państwa, na przykładzie Elektrowni "Opole" SA

937 Interpelacja w sprawie sytuacji w spółce H. Cegielski - Poznań SA

1028 Interpelacja w sprawie sytuacji panującej w PKP SA

1083 Interpelacja w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw zagranicznych lub z kapitałem mieszanym działających w Rzeczypospolitej Polskiej

1084 Interpelacja w sprawie sytuacji w Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA i następstw jej upadku dla gospodarki polskiej

1173 Interpelacja w sprawie możliwości powołania rzecznika pacjenta

1174 Interpelacja w sprawie sytuacji w prywatyzowanym Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

1470 Interpelacja w sprawie funkcjonowania autostrady A-2 Września - Konin i problemów związanych z dotychczasowym systemem autostrad w Polsce

1471 Interpelacja w sprawie szkód spowodowanych przejazdami przez Polskę przeciążonych ciężarówek i wprowadzenia tranzytowego transportu kolejowego

1597 Interpelacja w sprawie niedofinansowania przez budżet państwa zadań oświatowych realizowanych przez samorządy

1713 Interpelacja w sprawie skutków prowadzonej dotychczas prywatyzacji i wyprzedaży majątku narodowego

1766 Interpelacja w sprawie strategii Skarbu Państwa wobec PKO BP SA

1767 Interpelacja w sprawie zwiększenia dotacji oświatowej dla gminy Rychwał w woj. wielkopolskim

1911 Interpelacja w sprawie skutków prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, jej następstw dla gospodarki polskiej i związanych z tym zamierzeń rządu

2046 Interpelacja w sprawie podejmowanych działań przez Skarb Państwa w stosunku do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w związku z zagrożeniem upadłością spółki "Elektrim"

2123 Interpelacja w sprawie dokończenia programu "Iryda" i modernizacji polskich sił zbrojnych przy udziale krajowego przemysłu zbrojeniowego

2244 Interpelacja w sprawie wadliwego funkcjonowania systemu powoływania syndyków masy upadłościowej

2277 Interpelacja w sprawie pobierania opłat za energię elektryczną dla strażnic ochotniczych straży pożarnych według zasady mocy umownej

2321 Interpelacja w sprawie podejmowanych działań przez resort zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów zakwalifikowanych do III grupy według zmodyfikowanej skali Barthela

2392 Interpelacja w sprawie działań podejmowanych przez Skarb Państwa wobec Elektrowni "Kozienice" SA

2406 Interpelacja w sprawie potrzeby wprowadzenia jednolitej stawki podatku akcyzowego na olej opałowy, gaz metanowy i płynny LPG

2896 Interpelacja w sprawie działań podejmowanych wobec Grupy Stoczni Gdynia SA

2897 Interpelacja w sprawie błędów popełnionych przy szacowaniu zadłużenia górnictwa

2898 Interpelacja w sprawie użycia przemocy w stosunku do protestujących rolników w Cieni Drugiej

2928 Interpelacja w sprawie restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej

2929 Interpelacja w sprawie prywatyzacji Polskich Hut Stali SA

2930 Interpelacja w sprawie wykorzystania polskich rezerw dewizowych znajdujących się w obcych bankach

2931 Interpelacja w sprawie podpisanej w dniu 18 lutego 2003 r. umowy polsko-rosyjskiej na dostawę gazu

2932 Interpelacja w sprawie społeczno-gospodarczych następstw wdrażania programu restrukturyzacji górnictwa na Śląsku

3074 Interpelacja w sprawie pomocy byłym pracownikom PGR w związku z realizacją programu zalesienia gruntów

3075 Interpelacja w sprawie ograniczonych możliwości korzystania przez samorządy z unijnych środków

3076 Interpelacja w sprawie narastającego zjawiska bezrobocia

3077 Interpelacja w sprawie sytuacji Banku Gospodarki Żywnościowej SA

3078 Interpelacja w sprawie zamierzeń Skarbu Państwa w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej "Poczta Polska"

3079 Interpelacja w sprawie dodatkowych wynagrodzeń pobieranych przez zarząd PLL LOT

3182 Interpelacja w sprawie narastającego zjawiska nierejestrowanego obrotu gospodarczego w Polsce

3183 Interpelacja w sprawie działań Skarbu Państwa związanych z prywatyzacją Telekomunikacji Polskiej SA

3184 Interpelacja w sprawie podejmowanych przez rząd działań w zakresie skutecznego zwalczania narastającego zjawiska korupcji

3222 Interpelacja w sprawie zamierzeń prywatyzacyjnych Skarbu Państwa w stosunku do Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" SA

3223 Interpelacja w sprawie podejmowanych przez rząd działań chroniących polskich producentów piwa

3305 Interpelacja w sprawie regulacji prawnych dotyczących własności nieruchomości obywateli polskich na ziemiach odzyskanych oraz na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska

3325 Interpelacja w sprawie prywatyzacji Zakładu Energetyki Cieplnej w Łodzi

3334 Interpelacja w sprawie planowanych zmian własnościowych w sektorze elektroenergetycznym

3436 Interpelacja w sprawie uchylenia przepisu, który zwalniał wdowy lub wdowców - emerytów i rencistów - po kombatantach z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w związku z nowelizacją rozporządzenia Krajowej Rady Radiof ...

3437 Interpelacja w sprawie malejących premii gwarancyjnych przysługujących posiadaczom książeczek mieszkaniowych w PKO BP SA

3438 Interpelacja w sprawie zamiaru prywatyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego

3439 Interpelacja w sprawie działań podejmowanych przez rząd wobec Huty Stali Częstochowa

3440 Interpelacja w sprawie postulatu wstrzymania prywatyzacji terenów portowych w Kołobrzegu

3441 Interpelacja w sprawie preferencyjnego importu łososi, śledzi oraz makreli z Norwegii i Islandii

3514 Interpelacja w sprawie postępowań karnych prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie przeciwko polskim pisarzom, wydawcom i profesorom

3524 Interpelacja w sprawie malejącej opłacalności produkcji rolnej

3570 Interpelacja w sprawie braku uprawnień do otrzymania bonów paliwowych dla dzierżawców gospodarstw rolnych

3585 Interpelacja w sprawie budowy nowych autostrad

3586 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3628 Interpelacja w sprawie nielegalnego pośrednictwa w obrocie wierzytelnościami Polskich Hut Stali SA

3629 Interpelacja w sprawie zamierzeń Ministra Skarbu Państwa wobec Rafinerii Gdańskiej

3630 Interpelacja w sprawie sytuacji państwowych zakładów sektora ciężkiej syntezy chemicznej

3631 Interpelacja w sprawie możliwości prowadzenia uboju zwierząt hodowlanych na potrzeby rolników po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

3632 Interpelacja w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub z nimi współpracujących

3718 Interpelacja w sprawie sytuacji ekonomicznej polskich rybaków morskich

3719 Interpelacja w sprawie dotychczasowego przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych i wpływów do budżetu z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej

3720 Interpelacja w sprawie nieskuteczności działań podejmowanych przez Agencję Rynku Rolnego na rynkach rolnych

3738 Interpelacja w sprawie restrukturyzacji w Lasach Państwowych

3739 Interpelacja w sprawie podziału środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

3740 Interpelacja w sprawie niedotrzymania zobowiązań inwestycyjnych przez Elektrim Magadex w zakresie modernizacji Elektrowni Pątnów II i braku działań Skarbu Państwa w stosunku do tego inwestora

3781 Interpelacja w sprawie sytuacji w służbie celnej w związku z ewentualną akcesją Polski do Unii Europejskiej

3782 Interpelacja w sprawie przyszłości polskich mleczarni i zakładów przetwórstwa mięsnego

3783 Interpelacja w sprawie rynku pracy i zatrudniania obcokrajowców w Polsce

3827 Interpelacja w sprawie nierespektowania ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych

3872 Interpelacja w sprawie aktualnej sytuacji na rynku zbożowym i poczynań Agencji Rynku Rolnego

3873 Interpelacja w sprawie nadużyć w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i dyrekcjach regionalnych

3874 Interpelacja w sprawie dotychczasowego funkcjonowania systemu opłat produktowych

3875 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze"

3876 Interpelacja w sprawie bezczynności Inspekcji Ochrony Środowiska wobec ferm trzody chlewnej należących do amerykańskiego koncernu Smithfield Foods na terenie Polski

3932 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w postępowaniach upadłościowych na przykładzie Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA

3933 Interpelacja w sprawie braku możliwości realizacji przez powiaty zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

4017 Interpelacja w sprawie restrukturyzacji sektora paliwowego w Polsce z uwzględnieniem PKN Orlen SA

4031 Interpelacja w sprawie przygotowywanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa działań w stosunku do sektora energetycznego

4032 Interpelacja w sprawie zamierzeń Ministerstwa Skarbu Państwa wobec Totalizatora Sportowego

4120 Interpelacja w sprawie naruszania prawa w urzędach centralnych przy zatrudnianiu dyrektorów generalnych

4121 Interpelacja w sprawie zamiaru obniżenia wartości kontraktów zawieranych przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia i aktualnej sytuacji w służbie zdrowia

4145 Interpelacja w sprawie ewentualnych zamierzeń rządu o przywrócenie zasiłków przedemerytalnych

4146 Interpelacja w sprawie niewłaściwego sposobu postępowania Agencji Rynku Rolnego wobec Spółdzielni Mleczarskiej Września w zakresie udzielania dopłat do produkcji mleka w proszku w 2003 r.

4242 Interpelacja w sprawie następstw ustaleń NIK dla przeprowadzonej prywatyzacji warszawskiego zakładu energetycznego STOEN

4396 Interpelacja w sprawie następstw funkcjonowania płatnej autostrady Września - Konin i zamierzeń rządu dotyczących dróg przyległych do tej autostrady

4397 Interpelacja w sprawie planów skrócenia zasadniczej służby wojskowej

4398 Interpelacja w sprawie zmian na listach leków refundowanych

4677 Interpelacja w sprawie przyszłości przedsiębiorstw podległych wojewodom

4694 Interpelacja w sprawie działań zapobiegających zjawiskom suszy i eliminujących ich następstwa w rolnictwie

4695 Interpelacja w sprawie przyszłości polskiego przemysłu zapałczanego

4820 Interpelacja w sprawie podejrzenia oszustwa przy sprzedaży przedsiębiorstwa "Odratrans" SA w Szczecinie

4972 Interpelacja w sprawie prywatyzacji Funduszu Wczasów Pracowniczych

4973 Interpelacja w sprawie nadużyć przy sprzedaży nieruchomości Państwowych Zakładów Lotniczych nr 4

4974 Interpelacja w sprawie odmowy regulowania płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane ponad limit świadczenia przez publiczne placówki służby zdrowia

5038 Interpelacja w sprawie następstw prawnych i ekonomicznych wyprzedaży mienia narodowego zagranicznemu kapitałowi

5178 Interpelacja w sprawie dotychczasowego stanu realizacji umowy offsetowej przez amerykańskiego dostawcę samolotów wojskowych

5281 Interpelacja w sprawie likwidacji kontraktów długoterminowych w energetyce

5452 Interpelacja w sprawie zamiaru sprzedaży przez Ministra Skarbu Państwa pakietu akcji ośmiu zakładów energetycznych tzw. grupy G-8

5459 Interpelacja w sprawie planów połączenia przedsiębiorstw państwowych "Totalizator Sportowy" i "Polski Monopol Loteryjny"

5517 Interpelacja w sprawie likwidacji polskiej floty rybackiej w związku z ustalonymi przez Unię Europejską limitami połowowymi

5518 Interpelacja w sprawie funkcjonowania telewizji publicznej

5519 Interpelacja w sprawie zmian w funkcjonowaniu oraz ograniczeń w zatrudnieniu w PP PKP SA

5546 Interpelacja w sprawie wieloletnich opóźnień oraz złego funkcjonowania systemu budowy autostrad w Polsce

5547 Interpelacja w sprawie możliwości zwiększenia krajowego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

5731 Interpelacja w sprawie prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich SA

5732 Interpelacja w sprawie zaniedbań w systemie melioracji na terenie Wielkopolski

5819 Interpelacja w sprawie funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

5820 Interpelacja w sprawie trudności związanych z ustalaniem kapitału początkowego na potrzeby ubezpieczenia społecznego

5821 Interpelacja w sprawie nadużyć związanych z nielegalnym rejestrowaniem leków

5899 Interpelacja w sprawie opłacalności wydobycia węgla w obliczu likwidacji polskich kopalń

5900 Interpelacja w sprawie stanu polskiego lotnictwa wojskowego

6069 Interpelacja w sprawie szkodliwości oddziaływania na zdrowie stacji radarowych na przykładzie Ustronia Morskiego

6070 Interpelacja w sprawie promocji polskiej żywności

6241 Interpelacja w sprawie ujemnych skutków prywatyzacji państwowego majątku w latach 1997 - 2002

6242 Interpelacja w sprawie zagrożeń polskiego przemysłu spożywczego na przykładzie branży rozlewniczej

6243 Interpelacja w sprawie sytuacji w polskim przemyśle stalowym na przykładzie Huty im. T. Sendzimira

6470 Interpelacja w sprawie powszechnej likwidacji szkół

6520 Interpelacja w sprawie celowości dalszego utrzymywania polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku

6521 Interpelacja w sprawie potrzeby modernizacji drogi krajowej nr 443 w związku ze wzmożonym ruchem pojazdów

6522 Interpelacja w sprawie przyszłości polskiego sektora stoczniowego

6704 Interpelacja w sprawie lekceważenia przez Telekomunikację Polską SA postulatów pracowników i klientów

6705 Interpelacja w sprawie przypadków szykanowania polskich przedsiębiorców na Ukrainie

6706 Interpelacja w sprawie wyników przetargu ogłoszonego przez PPUP Poczta Polska na opracowanie koncepcji informatyzacji

6707 Interpelacja w sprawie następstw prywatyzacji energetyki i ewentualnej sprzedaży przez Skarb Państwa tzw. Grupy G-8

6708 Interpelacja w sprawie pomijania w programie telewizji publicznej niektórych filmów i widowisk o tematyce historyczno-patriotycznej

6709 Interpelacja w sprawie konieczności podjęcia przez Skarb Państwa pilnych działań w stosunku do Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin w związku z żądaniami wierzycieli i spółki Elektrim

7043 Interpelacja w sprawie potrzeby zmian w systemie wykonywania czynności przez syndyków

7044 Interpelacja w sprawie przyczyn pogłębiającego się zadłużenia państwa polskiego i jego następstw

7112 Interpelacja w sprawie nienależytej realizacji programu kompensacyjnego związanego z zakupem samolotów wielozadaniowych

7179 Interpelacja w sprawie sprzeciwu wobec komercjalizacji Kopalni Soli "Kłodawa" SA w Kłodawie

7355 Interpelacja w sprawie patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości

7363 Interpelacja w sprawie skutków zaniechania dalszej modernizacji Pątnowa II i próby przejęcia przez rosyjską spółkę RAO JES Zespołu Elektrowni PAK SA

7447 Interpelacja w sprawie opóźnień w rejestracji polskich produktów regionalnych

7448 Interpelacja w sprawie wprowadzanej liberalizacji dostaw gazu dla odbiorców i jej następstw

7449 Interpelacja w sprawie sytuacji PKP w związku z wyłączeniami energii elektrycznej dla sieci trakcyjnych

7516 Interpelacja w sprawie przejmowania polskich tytułów prasowych przez zagraniczny kapitał

7554 Interpelacja w sprawie przeciwdziałania niemieckim żądaniom rewindykacyjnym składanym w stosunku do mienia obywateli polskich

7595 Interpelacja w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i jej następstw

7609 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA w Płocku

7670 Interpelacja w sprawie przypadków dyskryminowania niektórych pisarzy przez organy prokuratury

7752 Interpelacja w sprawie podjęcia działań w celu przywrócenia obywatelom dostępu do opieki zdrowotnej i zapewnienia płynności finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

7753 Interpelacja w sprawie pozostawienia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w wyłącznej strukturze własnościowej Skarbu Państwa

7822 Interpelacja w sprawie wytaczania procesów polskim właścicielom nieruchomości przez osoby, które utraciły obywatelstwo polskie w przeszłości

7883 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podczas prowadzonego naboru na listę arbitrów UZP

8109 Interpelacja w sprawie kosztów budowy autostrady A-1 i udziału w tym przedsięwzięciu polskich firm

8110 Interpelacja w sprawie przetargów organizowanych przez Policję

8111 Interpelacja w sprawie postępowań odwoławczych prowadzonych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych związanych z wpisem na listę arbitrów

8112 Interpelacja w sprawie kwalifikowania dróg do remontów nawierzchni

8172 Interpelacja w sprawie pochodzenia kapitału inwestującego w Polsce

8173 Interpelacja w sprawie przyszłości Daewoo-FSO na Żeraniu

8220 Interpelacja w sprawie dotychczasowych procesów naprawczych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach podległych Skarbowi Państwa

8221 Interpelacja w sprawie ograniczania nakładów na badania naukowe

8248 Interpelacja w sprawie proponowanych przez dyrekcję generalną zmian w sposobie działania PPUP Poczta Polska i braku ich akceptacji przez stronę związkową

8344 Interpelacja w sprawie obowiązkowego wyposażenia jednostek pływających w zbiorniki na odpady komunalne

8556 Interpelacja w sprawie działań dotyczących prywatyzacji Banku Gospodarki Żywnościowej

8592 Interpelacja w sprawie biernej postawy Ministerstwa Skarbu Państwa i braku wsparcia z jego strony dla Zespołu Elektrowni PAK SA

8715 Interpelacja w sprawie polityki personalnej rządu na przykładzie Urzędu Zamówień Publicznych

8716 Interpelacja w sprawie następstw dla Polski wyprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa w związku z przeprowadzoną prywatyzacją

8780 Interpelacja w sprawie strategii prywatyzacji zakładów przemysłu chemicznego

8781 Interpelacja w sprawie potrzeby usprawnienia systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce

8795 Interpelacja w sprawie zaszłości istniejących w księgach wieczystych na tle ostatnich żądań rewindykacyjnych obywateli niemieckich

8905 Interpelacja w sprawie zakupu nieruchomości w Polsce przez obywateli niemieckich

8987 Interpelacja w sprawie zawyżonych kosztów informatyzacji w PKO BP SA

9122 Interpelacja w sprawie osób odpowiedzialnych za prowadzenie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1989-2004

9123 Interpelacja w sprawie spadku opłacalności produkcji żywca wieprzowego i braku rządowych działań interwencyjnych w tym przedmiocie

9152 Interpelacja w sprawie wyrażonej przez polską administrację rządową i samorządową zgody na odbycie w październiku 2004 r. Kongresu Ziomkostw Wschodnich w Olsztynie

9153 Interpelacja w sprawie sprzedaży przez Naftę Polską SA rafinerii południowych dla Grupy LOTOS SA

9249 Interpelacja w sprawie zagrożeń dla budownictwa mieszkaniowego w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego

9291 Interpelacja w sprawie udziału czeskich firm w prywatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego i energetyki

9292 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Powrót do góry strony